Преглед на Проекта

Да Прегърнем Природата

ДА ПРЕГЪРНЕМ ПРИРОДАТА

Ref. No. CB007.2.32 .199

Проектът Embrace Nature предвижда интервенции, които ще засилят естественото равновесие в програмната зона и създаване на по-добра жизнена среда за жителите и посетителите в съответствие със специфичната цел на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия Interreg-IPA 2014 – 2020. Проектът има за цел да повиши капацитета на местните заинтересовани страни за подобрено управление на околната среда и природните ресурси през границата

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Община Бобов дол е разположена в югозападна България, в източната част на Конявската планина и равнината Разметаница, на юг на територия от 206,2 кв. км. Общината се състои от 18 населени места: град Бобов дол, който е и административен център и 17 села, обединени в 16 кметства. Запазената природна среда, разнообразният ландшафт и историческите забележителности в Община Бобов дол предоставят възможности за развитие на модерен и алтернативен туризъм във всичките му форми.

ОБЩЕСТВЕНО КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „МЕДИАНА НИШ“

От началото на организираните санитарни и комунални дейности в Ниш през 1878 г., до създаването на Обществено комунално предприятие „Медиана“ Ниш (наричано по-нататък JKП „Медиана“ Ниш) през 1990 г., основните функции на JKП „Медиана“ Ниш в контекстът на поверените дейности е свързан със стабилното и качествено задоволяване на общинските нужди на населението и други потребители на екологични услуги на територията на град Ниш.</ br></ br>
Днес комуналната компания „Медиана“ Ниш е модерна организация от 938 щатни служители, със съвременен автопарк и оборудване, и с внедрени международно признати стандарти ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 и OHSAS 18001/2015.

AСОЦИАЦИЯ СТУДЕНТСКИ МЕДИЕН СВЯТ

Сдружение „Асоциация Студентски Медиен Свят“ /АСМС/ е българска неправителствена организация, основана в град Благоевград. Мисията на Асоциацията е да насърчи модерни и устойчиви стойности и практики за развитие посредством сближаването на обществото и околната среда, разучаването и отправянето на екологични предизвикателства.

ДА ПРЕГЪРНЕМ ПРИРОДАТА

Преглед на проекта

Проектният подход предвижда териториално интегрирани действия за подобрена защита на природата на трансгранично ниво.

Цели

Всички цели на проекта, очаквани резултати и дейности са насочени към опазване на природата в трансграничния район.

Ползи

Проектът е насочен към общите териториални предизвикателства за опазване на природата в трансграничния район на България и Сърбия.

Последни новини

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАМЕТНИК „ЦАРЯНСКА ПЕЩЕРА“ ЗА 2022-2031г.

На 16.11.2022г., Министерството на околната среда и водите на Република Сърбия, публикува новия план за управление на защитената територия „ЦАРЯНСКА ПЕЩЕРА“, за периода 2022-2031г.

Закриваща пресконференция „Да прегърнем природата“

Заключителната пресконференция на проекта „Прегърни природата“ се проведе на 17.08.2022 г. в ОКП „МЕДИАНА“ НИШ в гр. Ниш, Сърбия. На пресконференцията присъстваха членове от проектния екип, журналисти, представители на общините...

Кръгла маса „Да прегърнем природата“

На 11-12 август 2022 г. се проведе кръгла маса по проект „Да прегърнем природата“, в Ниш. Мястото за срещата беше City Smart Club в Ниш, Сърбия. Партньорите по проекта представиха...