ЦЕЛИ И ПОЛЗИ

ЦЕЛИ И ПОЛЗИ

Проектът „Да прегърнем природата“ ще допринесе за значителна добавена стойност за обществото чрез предоставяне на знания за опазване на околната среда и природата и съвременни, иновативни образователни инструменти, които ще демонстрират привлекателни визуализации и подходи за обучение.

ЦЕЛИ

Този проект е изцяло съобразен с Европейската стратегия за устойчиво развитие и неговото изпълнение е в съответствие с разпоредбите на политическата рамка, т.е. за да отговори на нуждите на настоящето, като същевременно мисли за тези на бъдещите поколения. Всички цели на проекта, очакваните резултати и дейности са насочени към опазване на природата и са предназначени да подпомагат опазването на екологичните ресурси в граничния регион и изграждането на екологичен начин на мислене у местното население.
Общите цели на проекта ще бъдат постигнати чрез следните конкретни действия:

  • обмен на опит и добри практики;
  • разработване на образователни инструменти и провеждане на ефективна образователна кампания за защита на природата, с цел промяна в поведението на широката общественост;
  • разработване на средносрочен план за управление;
  • интервенции за опазване и възстановяване на екосистемите в граничния район.

ПОЛЗИ

Проектът е насочен към общите териториални предизвикателства, свързани с опазването на природата в граничния район на България и Сърбия, което е признато от Програмата като специфична цел, изискваща съвместни действия. Ефективно сътрудничество в ТГС областта се демонстрира във всички дейности по проекта „Да прегърнем природата“. Всички партньори предоставят допълнителни експертни познания и резултати, като допринасят съвместно за постигането на целите и резултатите на проекта. Съвместните усилия на населението и институциите на позволяват по-ефективно споделяне и защита на ресурсите. Сътрудничеството и обменът на най-добри практики водят до повишена ефективност на целевите мерки. Съвместните действия, основани на концепцията за взаимна подкрепа, засилват опазването на околната среда и социалната интеграция и изграждат връзка между нациите.

Всички дейности по проекта имат за цел да стимулират сътрудничеството от двете страни на границата и да се възползват от синергии в областта на опазването на природата. Модернизирането на съществуващото оборудване и придобиването на съответните знания ще разширят капацитета на партньорите, ще засилят граничното сътрудничество и обмена на най-добри практики. Предвидените интервенции ще засилят естественото равновесие в програмната зона и създаването на по-добра жизнена среда за жителите и посетителите. Кумулативното въздействие върху ТГС зоната ще допринесе пряко за постигането на специфичната за програмата цел 3.2 Защита на природата чрез повишаване на капацитета на местните заинтересовани страни.