ПРОЕКТ

ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТА

Трансграничното сътрудничество е от съществено значение за бъдещето на природата на общините Бобов дол и Ниш и се демонстрира в проекта чрез създаване на възможности за сътрудничество, обмен на ноу-хау и най-добри практики. Дейностите по проекта включват: образователна кампания, обмен на опит и добри практики, разработване на образователна платформа, разработване на средносрочен план за управление, интервенции за опазване и възстановяване на екосистемите в трансграничния район.

СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ И ОБМЕН НА ОПИТ

Проектът „Да прегърнем природата“ отговаря на основното трансгранично предизвикателство за опазване на природата. Въпреки че опазването на околната среда и природата са сред най-ценните активи, повишаването на осведомеността е все още необходимо. Затова проектът определя планове за съвместни инициативи за образование и повишаване на осведомеността. Предвидени са училищни кампании в трансграничната зона, насочени към въпроси като биологичното разнообразие, опазването на природата, екологосъобразното управление на отпадъците, рециклирането и т.н., като се подчертава значението на индивидуалния принос. Атрактивни ИКТ решения за опазване на природата и насърчаване на екологичното съзнание, отговарят на идентифицираните нужди на общините Бобов дол и Ниш в ТГС района. Инициативи за изграждане на капацитет, обмен на опит и ноу-хау в областта на устойчивото използване на природните ресурси са представени чрез кръгла маса за обмен на опит в областта на устойчивото използване на природните ресурси.

СЪВМЕСТНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Проектният подход предвижда териториално интегрирани действия за опазване на природата на ТГС ниво в съответствие със специфичните цели на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия Interreg-IPA 2014 – 2020 г. Планираните действия са определени като съвместен подход за интервенции, насочени към опазването и възстановяване на екосистемите, както и запазване и подобряване на качеството на почвите, въздуха и водата. В допълнение към това ще бъде разработен план за управление на природния паметник „Чержанска пещера“.